Hantering av personuppgifter

Här hittar du information om hur Meritta Bra Oy Ab behandlar personuppgifter.

Datum för utfärdande 23.5.2018

Kundregistret upprätshålls av Meritta Bra Oy Ab, FO 1915517-6, Alexandersgatan 4, 07900 Loviisa, Finland. Kontaktperson i ärenden angående registret är Meritta Bra Oy Ab, Meritta Viljakainen, tel: +358(0)40-5678 030, Alexandersgatan 4, 07900 Loviisa, Finland

Vad är en personuppgift?

Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Den typ av personuppgifter som samlas in av Meritta Bra Oy Ab beror på vilka tjänster du nyttjar. I samband med registrering och beställning så uppger du namn, adress, e-post, mobilnummer och personnummer. När du använder dig av Meritta Bra Oy Ab:s webbplats samlar Meritta Bra in en del information som inte är personlig, t.ex. vilken webbläsare och operativsystem du använder och IP-adressen till den dator som används vid besök på webbplatserna, men som ändå kan vara personuppgifter i lagens mening.

Samtycke av personuppgiftshantering

Meritta Bra Oy Ab registrerar och behandlar spekulanters, kunders och övriga kontakters personuppgifter i strukturerade dataregister. Personuppgifter samlas in när en person gör ett köp, fyller i ett formulär på vår webbplats, deltar i undersökningar, tar del av erbjudanden och kampanjer eller på annat sätt använder Meritta Bra Oy Ab’s utbud.
Vanligtvis ska samtycke om att personuppgifter behandlas och registreras av Meritta Bra Oy Ab inhämtas i förväg från den som registreras. Om samtycke ej inhämtats eller samtycke efterfrågats men ej givits, är det viktigt att personen vars personuppgifter behandlingen avser, meddelar Meritta Bra Oy Ab detta så att behandlingen av personuppgifterna fortsatt sker enlighet med det i åtanke. Särskilt viktigt är detta om personen i fråga har skyddad identitet.
Behandling av personuppgifter är i viss omfattning nödvändig även om den registrerade ej lämnat samtycke. Det kan exempelvis gälla för att avtal ska kunna fullgöras samt andra skyldigheter enligt lag.

 

Varför och när samlar vi in personuppgifter om dig?

I samband med din registrering och/eller beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja och tillhandahålla den service som du kan förvänta dig av oss. Du ombeds lämna uppgifter om sig själv när du registrerar dig för att genomföra köp hos oss. Meritta Bra Oy Ab samlar in och behandlar personuppgifter för följande ändamål:

a) Kunna fullfölja och tillhandahålla den service som du kan förvänta dig av oss när du lagt en beställning på merittabra.se. Som kund till oss får du e-post rörande din order och betalning. Klarna, PayPal eller DIBS kommer att samla personuppgifter om dig i samband med betalning. Klarna, PayPal eller DIBS är således personuppgiftsansvarig för sådana personuppgifter enligt deras villkor.

b) Marknadsföra oss via e-post i form utav nyhetsbrev eller utskick baserad på dina tidigare inköp. Detta om separat samtycket givits. E-postutskick från tredje part eller rörande varor eller tjänster som inte är direkt relaterade till vår verksamhet förekommer ej. Avregistrering kan enkelt ske via en länk i e-postmeddelandet. Detta kan ske utan att du som kund måste göra en inloggning eller liknande.

c) Kunna fullgöra köp på någon av Meritta Bra Oy Ab:s digitala kanaler.

Komplettering av uppgifter

För att Meritta Bra Oy Ab ska kunna möta det lagstadgade kravet på god kund- och registervård kan personuppgifterna behöva kompletteras eller uppdateras med uppgifter inhämtade från offentliga eller privata register. Det handlar exempelvis om uppgifter om adress, fullständigt för- och efternamn, telefonnummer samt födelsedatum

Registerutdrag

I enlighet med GDPR (General data protection regulation) har du rätt att kostnadsfritt en gång per år få ta del av dina personuppgifter som finns registrerade hos Meritta Bra Oy Ab. Begäran görs skriftligen till Meritta Bra Oy Ab, Alexandersgatan 4, FI-07900 Lovisa, Finland
Om registrerade uppgifter är felaktiga har du rätt att få dessa rättade.

Vem har tillgång till uppgifterna?

Meritta Bra Oy Ab överför och överlåter endast information till samarbetspartners där vi har ett kontrollerat samarbete och giltigt biträdesavtal samt till bolag inom samma koncern.

Principer för registerskydd

Material som innehåller personuppgifter hålls i låsta lokaler som endast är tillgängliga för utsedda och behöriga personer för att få tillgång till dessa uppgifter. Vår databas som innehåller personuppgifter lagras på en server som befinner sig i låsta lokaler och endast utsedda personer har tillgång till dessa. Servern är skyddad med lämplig brandvägg och teknisk säkerhet.

Tillgång till databaser och system är begränsad till enskilda användar-ID och lösenord. Kontrollenheten har begränsat behörighetsrättigheter till informationssystem och andra lagringsmedia så att information endast kan nås och behandlas av personer som är lagligen skyldiga att bearbeta dem. Dessutom registreras åtkomsthändelser för databaser och system med controllerns IT-systemloggar.

Anställda och andra personer är skyldiga att följa tystnadsplikt och följa rådande bestämmelser om sekretess gällande behandling av personuppgifter.

Hur länge sparas informationen?

Meritta Bra Oy Ab sparar dina uppgifter så länge det är nödvändigt utifrån lagkrav eller för att fullgöra våra åtaganden gentemot dig i det enskilda fallet. Dina uppgifter sparas aldrig längre än vad som är relevant eller tillåtet enligt gällande personuppgiftslagstiftning. Vid inaktivitet rensas dina uppgifter efter 3 år

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla din data inom EU/EES. Datan kan dock i vissa situationer komma att överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES av ett bolag inom Meritta Bra konsernen eller av annan leverantör eller underleverantör. Då Meritta Bra är fast beslutet att alltid skydda din data, kommer Meritta Bra att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Kontakta oss:

Meritta Bra Oy Ab är registrerat hos Patent och registerstyrelsen i Finland med registernummer FI19155176 och har sitt säte på Alexandersgatan 4, FI-07900 Lovisa, Finland